มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว ไปเที่ยวต่างประเทศ ควรทำประกันเดินทางเพื่อคุ้มครองค่ารักษาที่ ตปท. หรือไม่

1158 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพแบบที่คุ้มครองพื้นที่ทั่วโลก ของเมืองไทยประกันชีวิต ได้แก่

 แบบแยกค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 แบบผู้ป่วยนอก OPD 
 แบบอุบัติเหตุส่วนบุคคล ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


ประกันสุขภาพแบบคุ้มครองเฉพาะประเทศไทย แต่มีเงื่อนไขพิเศษที่สามารถใช้ที่ต่างประเทศได้ด้วย ของเมืองไทยประกันชีวิต ได้แก่

 อีลิท เฮลท์ พลัส แบบเลือกคุ้มครองพื้นที่ประเทศไทย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 ดี เฮลท์ พลัส ทั้งแผน 1 ล้าน หรือแผน 5 ล้าน ไม่ว่าจะมีจ่ายเองส่วนแรกหรือไม่ ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

เงื่อนไขพิเศษที่ทำให้อีลิท เฮลท์ พลัส และ ดี เฮลท์ พลัส สามารถเคลมได้ทั่วโลก 

ประกันสุขภาพอีลิท เฮลท์ พลัส และ ดี เฮลท์ พลัส ถึงแม้จะระบุว่าให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่หากกรณีการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นนอกอาณาเขตประเทศไทย บริษัทจะให้ความคุ้มครองตามที่ระบุในตารางผลประโยชในกรณีดังต่อไปนี้
1) การบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุ
2) การป่วย เฉพาะเป็นกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ด้านล่างสุดของบทความนี้)

ทั้งกรณีป่วยฉุกเฉินในต่างประเทศ และ กรณีอุบัติเหตุ จะต้องเดินทางออกจากประเทศไทยไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และต้องแสดงหลักฐานการเข้าออกประเทศไทยเพิ่มเติม เช่น ตั๋วโดยสารที่แสดงเวลาการเดินทางไปและกลับ สำเนา Passport เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาจากประกันสุขภาพที่มี หากไม่ครอบคลุม หรือวงเงินน้อยเกินไป ก็สามารถทำประกันการเดินทางต่างประเทศเพิ่มเติมด้วยหลักร้อยหรือหลักพันต้นๆ ได้ค่ะ วางแผนดอทคอม ขอแนะนำแบบของ MSIG ดังนี้ค่ะ 

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ 
 หากเดินทางท่องเที่ยวเพียงไม่กี่วัน เช่น ไปเกาหลีใต้ ทำแผนเริ่มต้นคือ EASY VISA วงเงิน 1,500,000 ถือว่าเป็นโซนเอเชีย ไป 5 วัน เบี้ย 225 บาทเท่านั้น (ดูตารางเบี้ยด้านล่าง และคำนวณเบี้ยจากจำนวนวันเดินทางและโซนที่ไป)
 มี 5 แผน ตามความคุ้มครองและวงเงินที่ต้องการ
 ทุกแผนสามารถทำเพื่อยื่นวีซ่าเชงเก้นได้
 การนับจำนวนวัน นับตั้งแต่ออกจากประเทศไทย จนกลับถึงประเทศไทย
 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางโทรศัพท์ทั่วโลก 24 ชั่วโมง
 หากทำประกันเพื่อยื่นวีซ่า แต่วีซ่าไม่ผ่าน  MSIG คืนเบี้ยประกันทั้งหมด

การสมัครประกันการเดินทาง
กรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ และแนบหน้าพาสปอร์ต ส่งมาที่ไลน์ : 0849290088 หรือสอบถาม คลิกที่นี่ https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS    

 ประกันเดินทาง

 

 

 

ประกันเดินทาง

หมายเหตุ :
ข้อ 2 : ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นหลังจากกลับถึงประเทศไทย สืบเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยขณะที่อยู่ต่างประเทศ (ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล ข้อ 2)
2.2 ความคุ้มครองค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในต่างประเทศ 1,000 บาทต่อระยะเวลาเดินทางแต่ละครั้ง (ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล ข้อ 2)
ข้อ 5 : การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง หากการเดินทางของผู้เอาประกันภัยถูกยกเลิกหรือถูกเลื่อน มีสาเหตุมาจาก 1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้เอาประกันภัย / 2. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว
3. ความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยเนื่องจากไฟใหม้ ฟ้าผ่า ระเบิดจากแก๊ซหุงต้ม รวมถึง ภัยธรรมชาติต่างๆ
ข้อ 7 : การล่าช้าของเที่ยวบิน หากเครื่องบินต้องล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางตามปกติ เนื่องจาก 1. สภาพอากาศไม่อำนวย / 2. การทำงานผิด
พลาดของอุปกรณ์การบินของเครื่องบิน / 3. การนัดหยุดงาน หรือการประท้วงโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์ หรือท่าอากาศยานที่ทำให้ไม่
สามารถเดินทางได้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
7.1. กรณีที่สายการบินไม่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินหรือสายการบินนั้นได้มีการจัดหาเที่ยวบินมาทดแทน จะจ่ายการล่าช้าทุกๆ 6 ชั่วโมง
7.2. กรณีที่สายการบินมีประกาศการยกเลิกเที่ยวบินและไม่มีการจัดหาเที่ยวบินมาทดแทนหลังจากเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่งโมงจ่ายต่อเหตุการณ์
ข้อ 8 : คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้นต่อคู่ และค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท
ข้อ 13 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท
ข้อ 18 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 2,000 บาท
ข้อ 21 : ความคุ้มครองการขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ หากการเดินทางขากลับต้องล่าช้าออกไป โดยมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ หมายถึง สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ กรณีเครื่องยนต์ของเครื่องบินขัดข้องหรือชำรุด การนัดหยุดงานหรือการปฏิบัติงานอื่นโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์หรือสนามบินที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทจะขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเพื่อคุ้มครองช่วงระยะเวลาที่ถูกเลื่อนออกไป ทั้งนี้จะยกเว้นความคุ้มครองข้อ 7, 9, 11, 12, 15


เงื่อนไขการรับประกันภัย :
1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
2. แบบประกันแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์ , แบบประกันแบบรายปี รับประกันอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
3. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
4. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
6. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย

ข้อยกเว้นสำคัญ :
1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย หรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ
7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาคารสูง แท่นขุดเจาะน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติ เหมืองใต้ดิน หรืองานใช้แรงงาน เช่น ประมง
กรรมกรก่อสร้าง คนงานเก็บผลไม้ หรืองานใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่
8. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้
อัฟกานิสถาน อาเซอร์ไบจาน คิวบา อิรัก อิสราเอล คีร์กีซสถาน เลบานอน ลิเบีย นิการากัว เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ปาเลสไตน์ ซีเรีย ทาจิกิสถาน เติร์กมินิสถาน อุซเบกิสถาน อิหร่าน เนปาล (เฉพาะการไต่หน้าผาหรือการปีนเขา)

MSIG ASSIST - 24 HOUR TRAVEL WORLDWIDE ASSISTANCE
ㆍท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Assist ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ เพียงติดต่อหมายเลข +66 (0) 2039 5704 กด 1
ㆍบริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง (Travel Assistance)
เช่น กระเป๋าเดินทางสูญหาย หนังสือเดินทางสูญหาย ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต เป็นต้น
ㆍบริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ (Medical Assistance)
เช่น ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์ หรือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานทั่วโลก เป็นต้น  

ประกันเดินทาง 

ประกันการเดินทาง

ประกันสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : สอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน

ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®, MDRT2021-2024
Tel&Line : 0849290088 หรือคลิกที่นี่ https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS          

ตัวแทนประกันชีวิต ตำแหน่งผู้จัดการขาย AAA เมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ใบอนุญาต 5401078254
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner) เลขที่ CFPTH190000029
ผู้วางแผนการลงทุน IP License และ ผู้แนะนำการลงทุน IC License เลขที่ 086641
Facebook คลิก : วางแผนดอทคอม
Tiktok คลิก : www.tiktok.com/@wangpaan.com            

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ...


หมายเหตุเพิ่มเติม
นิยามของคำว่า การป่วย "กรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ" หมายถึง

(1) การได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันทันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต ซึ่งหาก
ไม่ได้รับปฏิบัติการทางการแพทย์ทันท่วงทีเพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือดหรือระบบประสาทแล้ว ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับพลัน เช่น ภาวะ "หัวใจหยุดเต้น" (Cardiac arrest) ภาวะหยุดหายใจภาวะ "ช็อก" จากการเสียเลือดรุนแรง ชักตลอดเวลาหรือซักจนตัวเขียว อาการซึม หมดสติ ไม่รู้สึกตัว อาการเจ็บหน้าอกรุนแรง จากหลอดเลือดหัวใจตีบตันที่มีความจำเป็นต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือด อาการทางสมองจากหลอดเลือดสมองตีบตันทันทีมีความจำเป็นต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือด เลือดออกมากอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เป็นต้น หรือ
(2) การได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันมาก หรือเจ็บปวดรุนแรง อันอาจจำเป็นต้องได้รับปฏิบัติการทงการแพทย์อย่างรีบด่วน มิฉะนั้นจะทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นเกิดภาวะรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น ซึ่งส่งผลให้เสียชีวิต หรือพิการในระยะต่อมาได้ เช่น อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า 35 องศาเชลเซียส หรือสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ชีพจรช้ากว่า 40 หรือเร็วกว่า 150 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิตตัวบนต่ำกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท หรือ ตัวล่างสูงกว่า 130 มิลลิเมตรปรอท หายใจลำบากหรือหายใจเหนื่อยหอบโดยเฉพาะ ถ้าร่วมกับลักษณะทางคลินิกอื่น เช่น ไม่รู้สึกตัว ชัก อัมพาต ตาบอด หูหนวกทันที ภาวะเสียเลือดมาก ซีดมากหรือเขียว เจ็บปวดมากหรือทุรนทุราย มือเท้าเย็นซีดและ เหงื่อแตก เป็นต้น รวมถึงการได้รับอุบัติเหตุโดยเฉพาะบาดแผลที่ใหญ่มากและมีหลายแห่ง เช่น major multiple fracture, Burns, Back injury with or without spinal cord damage เป็นต้น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้