คำถาม คำตอบ ข้อดี ข้อเสีย ข้อยกเว้น ของประกันสุขภาพเหมาจ่าย ดีเฮลท์ พลัส (D Health Plus)

4364 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ดีเฮลท์พลัส (D Health Plus)
 ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานเท่าไหร่ก็ได้
 วงเงินต่อการนอน รพ. หนึ่งครั้ง 1-5 ล้าน
 เป็นวงเงินต่อครั้ง ไม่ใช่ต่อปี
 ไม่มีจำกัดวงเงินต่อปี ไม่มีจำกัดจำนวนครั้งในการเข้าแอดมิท
 ความคุ้มครองตามรูปนี้ค่ะ ด้านบนหมวดที่ 1-4 เป็นกรณีผู้ป่วยใน ส่วนครึ่งล่าง หมวดที่ 5-13 เป็นกรณีไม่ต้องนอน รพ. เช่น การ follow up หลังออกจากการแอดมิทแล้ว กลับมาหาหมอแบบผู้ป่วยนอก เคลมได้ตามจริงดูในตารางค่ะ

  

ประกันสุขภาพ
หมวดผู้ป่วยใน


ส่วนใหญ่จะคล้ายดีเฮลท์เดิม แต่มีจุดที่ต่างคือ

  ค่าห้อง
-ดีเฮลท์เดิม คำว่าค่าห้องจะหมายรวมถึงค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล และค่าบริการทางการพยาบาล

-ดีเฮลท์พลัสใหม่ คำว่าค่าห้อง หมายถึงเพียงค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลเท่านั้น ส่วนค่าบริการทางการพยาบาล จะย้ายไปคิดรวมกับค่ารักษาพยาบาล

 ค่าเวชภัณฑ์
-ดีเฮลท์เดิม
ค่าเครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker ที่ใส่ภายในร่างกาย จะเคลมไม่ได้
-ดีเฮลท์พลัสใหม่ เคลมได้

-ดีเฮลท์เดิม ในหมวดค่ายากลับบ้าน เคลมค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง หรือเวชภัณฑ์ 1 บางอย่างที่เอากลับไปใช้ที่บ้านไม่ได้
-ดีเฮลท์พลัสใหม่ เคลมได้


หมวดผู้ป่วยนอก
ส่วนใหญ่จะเป็นความคุ้มครองที่เพิ่มเติมจากดีเฮลท์เดิม สิ่งที่เคลมได้โดยไม่ต้องแอดมิทได้แก่


 รักษาอุบัติเหตุ
-ดีเฮลท์เดิม
เคลมการรักษาอุบัติเหตุได้เฉพาะแบบผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยนอกเคลมไม่ได้)
-ดีเฮลท์พลัสใหม่
เคลมได้ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก แต่มีเงื่อนไข เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องไป รพ. ใน 24 ชั่วโมง และเคลมได้ใน 24 ชม. นี้เท่านั้น การไปหาหมอแบบ OPD ภายหลังจะเคลมไม่ได้

 การเคลมค่าหาหมอผู้ป่วยนอกเพื่อวินิจฉัยก่อนและหลังการแอดมิท 30 วัน
-ดีเฮลท์เดิม เคลมไม่ได้
-ดีเฮลท์พลัสใหม่ จะเคลมได้ในกรณีเป็นค่าตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังการแอดมิทในน 30 วัน และเคลมค่า Follow up ได้หลังการแอดมิท 30 วัน

 การเคลมค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอกหลังแอดมิท
-ดีเฮลท์เดิม เคลมไม่ได้
-ดีเฮลท์พลัสใหม่ จะเคลมได้ในกรณีที่ออกจากการนอน รพ. แล้วแต่ยังต้องมีการฟื้นฟูสภาพเพื่อให้ร่างกายกลับมามีประสิทธิภาพเหมือนเดิมอีกครั้ง ซึ่งรวมถึงค่ากายภาพบำบัด ค่าบริการกิจกรรมบำบัด ค่าผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ค่าเครื่องมือและเวชภัณฑ์ แต่ไม่รวมถึงจิตวิทยาคลินิก

 การเคลมค่าผ่าตัดใหญ่และผ่าตัดเล็ก
-ดีเฮลท์เดิม จะเคลมได้เฉพาะกรณี Day Surgery 21 หัตถการ (ตามรายการด้านล่าง) ส่วนการผ่าตัดแบบไม่แอดมิทที่นอกเหนือจาก 21 อย่างนี้จะเคลมไม่ได้ รวมทั้งการผ่าตัดเล็กก็เคลมไม่ได้ด้วย

"การผ่าตัดใหญ่โดยไม่ต้องนอน รพ." หมายถึง การผ่าตัดที่ผ่านผนังช่องโพรงของร่างกาย ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาสลบแบบทั่วไป หรือการใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน

"การผ่าตัดเล็กแบบผู้ป่วยนอก" หมายถึง การผ่าตัดระดับผิวหนัง หรือ ชั้นใต้ผิวหนัง โดยการใช้ยาชาเฉพาะที่

ซึ่งทั้งการผ่าตัดใหญ่และการผ่าตัดเล็ก เคลมได้ในดีเฮลท์พลัสใหม่

====================


Q&A : Convertible Option ของ D Health Plus

1.
Q : Convertible Option คืออะไร ?
A : สิทธิ์หรือทางเลือกที่จะเปลี่ยนแผนความคุ้มครองให้เพิ่มขึ้น โดยได้สิทธิพิเศษ ไม่พิจารณารับประกันภัยใหม่ หมายถึง ลูกค้าไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่ และไม่นำเงื่อนไขระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) รวมถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ตามแผนความคุ้มครองที่เปลี่ยนไปมาบังคับใช้

2.
Q : Convertible Option สามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุ้มครอง จากแผนที่มีวงเงิน 1 ล้านปรับเป็น 5 ล้านได้หรือไม่?
A : ไม่ได้ Convertible Option เป็นทางเลือก ลดความรับผิดส่วนแรก ที่แผนความคุ้มครองในวงเงินเท่าเดิม คือถ้าเดิมทำแผน 1 ล้าน ก็ต้องปรับเป็นแผน 1 ล้านเหมือนเดิม แต่สามารถรับสิทธิ์ลดการจ่ายเองส่วนแรกลงได้

3.
Q : สิทธิ Convertible Option สามารถใช้ได้กี่ครั้ง?
A : ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธินี้ได้ช่วงอายุละ 1 ครั้ง โดยมี 2 ช่วงคือ
- ช่วงอายุที่ 1 : อายุ 11 ปี ถึง 15 ปี
- ช่วงอายุที่ 2 : อายุ 55 ปี ถึง 65 ปี

4.
Q : หลักเกณฑ์การแจ้งใช้สิทธิ์ได้ในช่วงอายุ 11 ปึ ถึง 15 ปี และช่วงอายุ 55 ปี ถึง 65 ปี ดูจากอายุอะไร ?
A : พิจารณาจากอายุตามปีกรมธรรม์ (ปีเกิด ลบด้วย ปีปัจจุบัน และนับตามรอบปีกรมธรรม์)

5.
Q : กรณีใช้สิทธิ Convertible Option จะได้กรมธรรม์ใหม่เป็น New Health Standard NHS หรือ มาตรฐานสุขภาพใหม่ หรือไม่ ?
A : เป็น NHS หรือ มาตรฐานสุขภาพใหม่

6.
Q : กรณีใช้สิทธิ Convertible Option สามารถเปลี่ยนโดยใช้กรมธรรม์หลักเป็นฉบับใหม่ได้หรือไม่ ?
A : ไม่ได้ สามารถใช้สิทธิ Convertible Option ได้บนกรมธรรม์เดิมเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าต้องเลือกแบบประกันภัยหลักที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถ
ใช้สิทธิ์นี้ได้ เช่น ควรเลือกทำประกันชีวิตแบบยาวถึงตอนที่อายุอยู่ในช่วงใช้สิทธิ์อัพเกรดแผน

7. 
Q : กรณีใช้สิทธิ Convertible Option มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ ?
A : ไม่มี เป็นสิทธิ์พิเศษให้ฟรี

8.
Q : กรณีใช้สิทธิ Convertible Option จะคิดเบี้ยประกันภัยอย่างไร ?
A : บริษัทจะคิดเบี้ยประกันภัยตามแผนที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตารางเบี้ยสำหรับแผนความคุ้มครองหลังใช้สิทธิจะเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่บริษัทเปิดขายในขณะนั้น

9.
Q : เงื่อนไขต้องถือ D-Health... แผนปัจจุบันก่อนใช้สิทธิในการเปลี่ยนแผนความคุ้มครอง (Convertible Option) ต่อเนื่องมาอย่างน้อย 5 ปี
กรณีลูกค้าขาดช่วงในการชำระเบี้ย หรือที่เรียกว่า Lapse จะนับต่ออย่างไร ?
A : 5 ปีต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
ของแผนปัจจุบันก่อนใช้สิทธิ

10.
Q : การนับ 5 ปีต่อเนื่อง นับอย่างไร ?
A : เป็นการนับวันชนวัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) หากมีการขาดช่วงการชำระเบี้ยจนกระทั่งเกิดการต้องนับระยะรอคอยใหม่ ให้ดูว่าอะไรเกิดขึ้นหลังสุด เช่น วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย 1 ม.ค. 70 จะเปลี่ยนแผนได้ 1 ม.ค. 75 เป็นต้นไป


ดูวิธีประหยัดเบี้ย ประกันสุขภาพดีเฮลท์ พลัส D Health Plus ที่นี่ https://www.wangpaan.com/content/13968/health

====================

ฟรี…บริการออกแบบประกันให้ความความต้องการ
เพียงแจ้งชื่อ อายุ เพศ แบบประกัน/ความคุ้มครองที่ต้องการ หรือ งบประมาณเบี้ยประกันต่อปี
แอดไลน์ ID : napatcha0088  หรือแอดเบอร์โทร  0849290088
วางแผนดอทคอมจะส่งแบบประกันพร้อมเบี้ยและรายละเอียดให้ทางไลน์โดยเร็วที่สุดค่ะ


สอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®, MDRT
Tel&Line : 0849290088 หรือ https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS
ตัวแทนประกันชีวิต คุณวุฒิ MDRT
ตำแหน่งผู้จัดการขาย Triple A  เมืองไทยประกันชีวิต
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner)
ผู้วางแผนการลงทุน (IP License) และ ผู้แนะนำการลงทุน (IC License)

Facebook: วางแผนดอทคอม
Tiktok : วางแผนดอทคอม
อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ...

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้