ประกันสุขภาพ VIPเคลมวงเงินสูงได้ทั่วโลก ทั้งผู้ป่วยใน และอุบัติเหตุ

คุณสมบัติสินค้า:

ประกันสุขภาพที่เคลมได้ทั่วโลกแบบ VIP วงเงินสูง จะบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยก็สบาย เคลมได้ทั้งค่าห้อง ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัดและค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ เลือกวงเงินได้ตามงบ เริ่มต้นที่ค่าห้องแบบ 8,000 สูงสุดที่ 25,000 บาท พร้อมค่ารักษาอื่นๆ ด้วย

Share

ประกันสุขภาพที่เคลมได้ทั่วโลกแบบ VIP วงเงินสูง จะบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยก็สบาย เคลมได้ทั้งค่าห้อง ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัดและค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ เลือกวงเงินได้ตามงบ เริ่มต้นที่ค่าห้องแบบ 8,000 สูงสุดที่ 25,000 บาท พร้อมค่ารักษาอื่นๆ ด้วย

จุดเด่น

➢ รับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล 
➢ สูงสุดถึง 120 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
➢ รับค่าห้อง ICU 2 เท่า สูงสุด 7 วัน
➢ รับค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ
➢ ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี

ผลประโยชน์ / ตารางความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองนี้ใช้ได้ทั้งกรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยเมื่อพันระยะเวลารอคอยแล้ว หากต้องแอดมิทตามคำสั่งแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินที่เลือกทำไว้ ดังต่อไปนี้

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน
หมายถึง ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหารทางสายยาง ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการในโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 120 วันต่อครั้ง หรือถ้ารักษาในห้องผู้ป่วยหนัก ICU (ไอ.ซี.ยู) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน จะจ่ายเป็น 2 เท่า สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน ในห้องผู้ป่วยปกติแล้วไม่เกิน 120 วัน

2. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในขณะข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดต่อวันไม่เกินที่ระบุในดารางและจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน 120 วันต่อการแอดมิทครั้งหนึ่ง

3. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัดถการ ในอัตราไม่เกินร้อยละของผลประโยชน์อัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด/การวางยาสลบ อัตราร้อยละดังกล่าวปรากฏในตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด/การวางยาสลบ ท้าย

4. ค่าแพทย์วิสัญญี
ค่าแพทย์วิสัญญี สำหรับแพทย์และพยาบาลที่วางยาสลบหรือยาชา ในอัตราไม่เกินร้อยละของผลประโยชน์อัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด/การวางยาสลบ อัตราร้อยละดังกล่าวปรากฏในตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด

5. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ค่าห้องผ่าตัด อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด อุปกรณ์วางยาสลบ ค่าเจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดและอุปกรณ์ห้องพักฟื้น สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุต่อการเข้าพักครั้งหนึ่ง

6. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่เลือกต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

7. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ต่อไปนี้ สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่เลือกต่อการเข้า รพ.ครั้งหนึ่ง 

- ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก จัดเตรียมและวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต
- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติกร และพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี่วิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล
- ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ นอกห้องผ่าตัด
- ค่าบริการทางกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด
- ค่ายากลับบ้าน ตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 7 วัน ทั้งนี้ไม่เกินกว่า 1,000 บาท ต่อครั้ง
- วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์1) ค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใส่ติดตัวภายในตัวผู้ป่วย (เวชภัณฑ์3)
ยกเว้น
- เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibillator หรือ Pacemaker หรืออวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน เช่น เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนซ์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เดรื่องช่วยด้ำยันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม

8. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก

ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก การตรวจหัวใจด้วยลื่นไฟฟ้หรือการตรวจในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการรักษาโรคนั้น ไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุหรือเป็นโรคหรือเจ็บป่วย ทั้งในขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล แล:การตรวจภายใน 30 วันก่อนหรือหลังการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ต่อครั้ง

ระยะเวลารอคอยหรือระยะที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period)

(ก) ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง

(ข) ไม่คุ้มครองการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่ ว้นเริ่มมีผลคุ้มครองที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกช้อน) ดังต่อไปนี้

1. เนื้องอก ฤงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
2. ริดสีดวงทวาร
3. ไส้เลื่อนทุกชนิด
4. ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
6. นิ่วทุกชนิด
7. เส้นเลือดขอดที่ขา
8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

เบี้ยประกัน

ประกันสุขภาพ

 
ตัวอย่างใบเสนอขาย และ แบบประกันที่แนะนำ

ตัวอย่างนี้เป็นเบี้ยหญิงอายุ 35 ที่ต้องการทำประกันสุขภาพแบบ VIP แผนค่าห้อง 10,000

ประกันชีวิต
เนื่องจากประกันแบบสุขภาพ VIP นี้ ต้องทำควบคู่กับประกันชีวิต ซึ่งทำได้ทั้งแบบที่เป็นระยะสั้น หรือ ระยะยาวก็ได้ ในตัวอย่างนี้ทำคู่กับประกันชีวิตแบบสมาร์ทโพรเทคชั่น 99/20 
# 20 คือ จำนวนปีชำระเบี้ยประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก
# 99 คือ ระยะเวลาคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99
และสามารถต่ออายุประกันสุขภาพ VIP ได้ถึง 79 และคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี
➢ เบี้ยประกันชีวิต = 4,080
➢ เบี้ยสุขภาพแบบ VIP แผน 10,000 = 21,606
➢ รวม 25,686 บาทต่อปี
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในทั้งอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยหรือป่วยโรคร้ายแรงได้ตามแผนความคุ้มครองตามตารางด้านบนแบบ 10,000 บาท

ประกันชีวิต

ประกันชีวิตหลักนี้ชำระเบี้ยคงที่ 4,080 เพียง 20 งวดรวมเป็นเงิน 81,600 รับเงินคืนเป็นเงิงคุ้มครองชีวิตหรืออยู่ถึงตอนสิ้นสุดสัญญาเมื่ออายุ 99 เป็นเงิน 200,000 บาท
คิดเป็นผลประโยชน์หรือส่วนต่างระหว่างเบี้ยที่จ่ายกับเงินที่รับ เท่ากับ 118,400 บาท นับว่าแบบนี้เป็นแบบออมเงินระยะยาวที่ทำให้สามารถต่ออายุประกันสุขภาพได้ยาวๆ ที่เบี้ยไม่แพงแบบหนึ่งที่อยากแนะนำค่ะ

ฟรี…บริการออกแบบประกันให้ความความต้องการ

เพียงแจ้งชื่อ อายุ เพศ แบบประกัน/ความคุ้มครองที่ต้องการ หรือ งบประมาณเบี้ยประกันต่อปี

แอดไลน์ : @wangpaan  หรือ  0849290088

วางแผนดอทคอมจะส่งแบบประกันพร้อมเบี้ยและรายละเอียดให้ทางไลน์โดยเร็วที่สุดค่ะ

ประกันสุขภาพ

ประกันชีวิต

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้