จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้าซื้อ-ขาย RMF แล้วผิดเงื่อนไข

40393 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กองทุนรวม RMF

RMF คืออะไร?

RMF คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมระยะยาว เพื่อให้เราเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในวันเกษียณอายุ


 
สิทธิในการยกเว้นภาษี

1. เงินซื้อกองทุน RMF นำไปยกเว้นภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 30% (กฎเก่าให้ 15%) ของเงินได้ทั้งปีของเราหรือที่เรียกว่าเงินได้พึงประเมินเมื่อเรายื่นภาษี แต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับเงินที่สมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช), กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และประกันชีวิตแบบบำนาญ

2. กำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงื่อนไขการซื้อกองทุน RMF

 • เมื่อไหร่ที่เราเริ่มซื้อ RMF แล้ว ต้องซื้อต่อเนื่องไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้งและกฎเก่าให้ซื้อไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทหรือไม่ต่ำกว่า 3% ของเงินได้ในแต่ละปี (แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะน้อยกว่า)  แต่กฎใหม่ไม่กำหนดขั้นต่ำของการซื้อแล้วค่ะ
 • ต้องไม่ระงับการซื้อ RMF เกินกว่า 1 ปีขึ้นไป หมายความว่าถ้าจะซื้อปีเว้นปีก็ได้นั่นเอง
 • ถ้าปีใดไม่มีเงินได้ ก็ไม่ต้องลงทุน ก็คือสามารถระงับการซื้อได้
 • ลงทุนซื้อปีไหนก็ต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีในปีภาษีนั้น

เงื่อนไขการขายกองทุน RMF

 • ต้องลงทุนซื้อมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องนับแบบวันชนวันตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรก)
 • การนับว่าลงทุนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปีนั้น ให้นับเฉพาะปีที่มีการซื้อเท่านั้น หมายความว่า ถ้าปีไหนไม่ซื้อ ก็จะไม่นับว่ามีอายุการลงทุนในปีนั้น ๆ
 • ต้องถือหน่วยลงทุนจนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ (คือขายได้ตั้งแต่วันเกิด)

การผิดเงื่อนไขการลงทุนใน RMF (ผิดด้านการซื้อ)

 • ระงับการซื้อมากกว่า 1 ปีขึ้นไปติดต่อกันทั้งๆ ที่ยังคงมีรายได้
 • กฎเก่า หากซื้อน้อยกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่ต้องลงทุน คือ น้อยกว่า 5,000 บาทหรือน้อยกว่า 3% ของเงินได้ในแต่ละปี (แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะน้อยกว่า) ถือว่าผิด แต่กฎใหม่ไม่กำหนดขั้นต่ำในการซื้อแล้วนะคะ

การผิดเงื่อนไขการลงทุนใน RMF (ผิดด้านการขาย)

 • ขายหน่วยลงทุนก่อนที่จะมีการถือครองครบ 5 ปีเต็มแบบวันชนวัน
 • ขายหน่วยลงทุนก่อนที่จะอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
 • ยกเว้นกรณีผู้ลงทุนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ก็จะไม่ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุนหากขายก่อนถือครบ 5 ปีหรืออายุครบ 55 ปี

เมื่อผิดเงื่อนไขแล้วจะเป็นอย่างไร

1. กรณีลงทุนไม่ถึง 5 ปี (แบบวันชนวัน) และมีการผิดเงื่อนไข

1.1 เรื่องเงินภาษี
จะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับการยกเว้นไปเป็นเวลา 5 ปีย้อนหลังนับตามปีปฏิทิน โดยยื่นเสียภาษีภายในเดือนมีนาคม ของปีถัดจากปีที่ผิดเงื่อนไข


1.2 เรื่องกำไรจากการขายหน่วยลงทุน
จะต้องนำไปรวมเป็นเงินได้ในปีภาษีที่ขาย ซึ่งตามปกติเมื่อเราขายคืน ทาง บลจ.จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 3% ของกำไรที่ได้จากการขายคืน และสิ้นปีเราต้องเอากำไรนี้มาคำนวณภาษีอีกครั้ง


2. กรณีลงทุนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป (แบบวันชนวัน) และมีการผิดเงื่อนไข

2.1 เรื่องเงินภาษี
จะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับการยกเว้นไปเป็นเวลา 5 ปีย้อนหลังนับตามปีปฏิทิน โดยยื่นเสียภาษีภายในเดือนมีนาคม ของปีถัดจากปีที่ผิดเงื่อนไข


2.2 เรื่องกำไรจากการขายหน่วยลงทุน
จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


หมายเหตุ ในการคืนเงินภาษี ถ้ายื่นแบบช้ากว่าเดือน มี.ค. ปีถัดไป จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1.5% ของเดือน โดยการนับเดือนของเงินเพิ่ม จะเริ่มนับจากเดือน เม.ย. ของปีถัดจากปีที่ผิดเงื่อนไขการลงทุนเป็นต้นไป

ตัวอย่าง

ถ้าเรามีรายได้ปีละ 1,500,000 บาท ซื้อ RMF ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ม.ค.2558 จำนวน 100,000
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พ.ค.2559 จำนวน 100,000
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 1 พ.ค.2560 จำนวน 120,000
 • และขายคืนกองทุน RMF ทั้งหมดที่ซื้อมาในวันที่ 22 ก.ย.2561 โดยที่ขณะขายมีอายุ 56 ปี ผลจะเป็นอย่างไร

ตอบ

กรณีที่ลงทุนไม่ถึง 5 ปี แม้จะขายคืนตอนอายุเกิน 55 ปีบริบูรณ์แล้วก็ต้องคืนเงินภาษีและต้องนำกำไรไปเสียภาษีทั้งหมดดังนี้

 • คืนเงินภาษีที่เคยได้รับการยกเว้นในปี 2558, 2559 และ 2560
 • ถ้ายื่นเพื่อคืนภาษีภายในเดือน มี.ค.ปีถัดจากปีที่ผิดเงือนไข คือใน มี.ค. 2562 ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน แต่ถ้ายื่นหลังจากนั้นต้องเสียเงินเพิ่มด้วย
 • กำไรจากการขายหน่วยลงทุนไม่ได้รับการยกเว้นภาษีทั้งหมด

เมื่อเข้าใจตามนี้แล้ว ก่อนการเริ่มต้นลงทุนใน RMF จะต้องพิจารณาให้แน่ใจก่อนว่าเราสามารถทำตามเงื่อนไขทั้งหมดของการลงทุนได้หรือไม่ ถ้าทำได้ การลงทุนใน RMF ก็เป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งของการลงทุนระยะยาวที่จะทำให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณได้ค่ะ

=====================
สอบถามเบี้ยอายุเฉพาะคุณได้ที่ ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ตัวแทนประกันชีวิตตำแหน่งผู้จัดการ คุณวุฒิ MDRT
ให้วางแผนดอทคอมดูแลเรื่องประกันให้คุณสิคะ เรามีบริการหลังการขายตลอดอายุสัญญาค่ะ

ฟรี…บริการออกแบบประกันของคุณความความต้องการ เพียงแจ้งชื่อ อายุ เพศ แบบประกัน สามารถกำหนดเบี้ยที่จะจ่ายและเงินที่จะรับแต่ละปี ส่งมาที่
แอดไลน์ : 0849290088 หรือคลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoSเขียนโดย ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™
หากใครมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อ และ ติดตามอัพเดตเรื่องน่ารู้ทางการเงินกับพี่แผน ได้ทาง

วางแผน.com (wangpaan.com)
Line: @Wangpaan
Facebook: Wangpaan
Youtube: Wangpaan

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscript จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้